Taner Yelkenci Devlet ve Hukuk Teorisi Sempozyumu II [24-25 Mayıs 2014]
"[K]lasik burjuva devlet teorisinin hakim çizgileri hukuki bir terminoloji ile yaratılmıştır. Sovyet hukukçular, Marx'ın siyasal ekonomi eleştirisini esas alan, tıpkı onun gibi meta analiziyle başlayan, ama sonunda özel hukukun temel kategorilerine doğru uzanan bir eleştiri ortaya koymuştur. Bu eleştirinin devlet teorisi için taşıdığı önem, kategorilerin temelde kişi ve mülkiyetten oluştuğu göz önünde bulundurulursa eğer, kolay bir şekilde fark edilir [Taner Yelkenci]."