Akıntıya Karşı Bir Yürek: Ben, Daniel Blake


Sercan ÇALCI*

Akıntıya Karşı Bir Yürek: Ben, Daniel Blake

Özet

Bu yazıda Ken Loach’un Ben, Daniel Blake (2016) filmini bir karşı akıntı olarak çözümleyeceğim. Odaklanacağım sorunsallar, film boyunca el imajının hareketi ve bu hareketin yarattığı anlam evrenleri üzerinde yoğunlaşıyor. Burada, elin filmde nasıl temsil edildiğini değil, onun maddi bir gerçeklik olarak dünya-kurucu işlevleri nasıl edindiğini inceleyeceğim. Kapitalist aksiyomatik tarafından zaman aşımı rejimlerine tâbi kılınan bir dünyada, elin emekle ilişkisini gündeme getirerek, canlı emeğin ontolojik direnç noktasını betimlemeye çalışacağım.


Anahtar Sözcükler: Dünya-kurucu el, Dasein, kapitalist üretim ilişkileri, karşı akıntı, canlı emek.
A Heart against the Stream: I, Daniel Blake

Abstract

In this paper, I will analyse Ken Loach’s I, Daniel Blake (2016) as a counter flow. The problematics on which I will focus are concentrating on the movement of the image of hand through the movie and on the meaning universes created by that movement. Here I will not examine how the image of hand is represented in the movie, but, how as a material reality it gets the world-constituting functions. By raising the topic of the relation between hand and labour in a world subjected to time-out regimes by capitalist axiomatic, I will describe an ontological resistance point of living labour.

Keywords: World-constituting hand, Dasein, capitalist relations of production, counter flow, living labour.

* Çevirmen