Büyük Verinin Biyopolitikası Üzerine Notlar


Umut Yener KARA*

Büyük Verinin Biyopolitikası Üzerine Notlar

Özet

Dijital medyanın yaygınlaşması dijital platformlarda işlem yapan ve etkileşim kuran toplumsal failler hakkında olağanüstü miktarda veri üretilip işlenmesiyle sonuçlanmıştır. Genelde büyük veri terimiyle ele alınan bu fenomen yeni bir bilgi altyapısı ve toplumsal bilgi ekolojisi ortaya çıkartmaktadır. Bu yazı yeni şekillenmekte olan bu dijital bilgi ekolojisinin biyopolitik veçhelerini kuramsallaştırmaya ve baskın eğilimlerini analiz etmeye çalışmaktadır. Yazıya medya kuramcısı Friedrich Kittler’in “söylem ağı” kavramını ve Schreber anlatısını ele alarak başlıyorum. Ardından Batı dünyasında on dokuzuncu yüzyılda gerçekleşen “matbu sayıların çığı”nı (Hacking) büyük verinin tarihsel öncülü olarak alıp, istatistik konulu tarihsel çalışmalardan günümüzü analiz etmeye yardımcı olacak biyopolitik ve sosyal epistemolojik temalar çıkartıyorum. Sonrasında bu temaları büyük veriye uygulayarak beş tema (kategorileştirme, bireyselleşme, gerçek-zamanlılık/hız, opaklık/gizlilik, normlar ve normativite) etrafında günümüzün dijital bilgi işlem ağlarının baskın sosyal epistemolojik özelliklerini analiz ediyorum.

Anahtar Sözcükler: Büyük veri, biyopolitika, algoritmik kültürler, sosyal epistemoloji, medya teorisi, Kittler, istatistik tarihi.
Notes on the Biopolitics of Big Data


Abstract

The adoption of digital media resulted in collection and processing of large amounts of data about social agents who transact and interact on digital platforms. This phenomenon, known as big data, causes a new type of knowledge infrastructure and social knowledge ecology to emerge. In this article I aim to theorize the biopolitical aspects of this emerging digital knowledge ecology and to analyze its salient dynamics. I begin with a discussion on media theorist Friedrich Kittler’s concept of “discourse network” and relate his account of the case of Schreber. Then I discuss “avalanche of printed numbers” (Hacking), which took place in West in the nineteenth century as the historical precedent of big data and extract from these historical studies of statistics some useful biopolitical and social epistemological themes for analysis of our present. I conclude by applying these historical themes to big data and analyze the salient social epistemological characteristics of the current information networks in terms of five themes (categorization, individualization, real-time/speed, opacity/secrecy, normativity).


Keywords: Big data, biopolitics, algorithmic cultures, social epistemology, media theory, Kittler, history of statistics.

* Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü, Arş. Gör.