Ernst Bloch ve Kurtuluş Teolojisi


Serhat TUTKAL*

Ernst Bloch ve Kurtuluş Teolojisi

Özet

Hristiyanlıkta İnsan’ın Tanrı(sın)dan daha iyi olma ve onun yerine geçme yönündeki iradesini gören Bloch, Babil’den ve Mısır’dan bu yana bölgedeki dinleri İnsan’ın özgürleşmesinin bir hikâyesi olarak okur. Blochçu din okumasının sonuçlarından biri olarak Latin Amerika’daki kurtuluş teolojisi örneğinin incelenmesiyle; bu türden İnsan merkezli bir din okumasının din ile siyasetin ayrılması gerektiği yönündeki ortodoksi ile siyasal iktidar arasındaki ilişkiyi görmezden gelen iddiayı geçersiz kıldığı, aksine din ile siyasetin birbirinden ayrılabilmesinin zaten mümkün olmadığını gösterdiği görülecektir. Buradan hareketle yapılacak bir din eleştirisi de ortodoksiye değil heretik hareketlere yönelecektir ki Tanrı ve Kilise takıntısından kurtulmuş gerçek bir din eleştirisi meydana gelebilsin.

Anahtar Sözcükler: Din, ortodoksi, heretik, kurtuluş teolojisi, Ernst Bloch, Latin Amerika.
Ernst Bloch and the Liberation Theory

Abstract

In Christianity, Bloch identifies Human’s will of being better than her God and reads the religions in the region since Babylon and Egypt, as a story of emancipation. By examining the liberation theology movement in Latin America as one of the results of this interpretation, I aim to demonstrate that a Human oriented study of religion will deny the claim that religion and politics should be separated since this claim overlooks the relationship between orthodoxy and political power and an actual separation of religion from politics is impossible. A critique of religion would focus not on orthodoxy but on heretic movements so that a real critique of religion, which is free from the obsessions of God and Church, can be performed.

  
Keywords: Religion, orthodoxy, heretic, liberation theology, Ernst Bloch, Latin America

* Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde doktora öğrencisi.