Ken Loach Sinemasında “İşçi Sınıfının Oluşumu”


Kemal ÖZDİL*

Ken Loach Sinemasında “İşçi Sınıfının Oluşumu”

Özet

Bu yazının odak noktası, Ken Loach’un sınıf anlayışını onun film yapma pratiğini de hesaba katarak ortaya koymaktır. Bu bağlamda geleneksel işçi figürünün Loach sinemasının başat bir unsuru olmadığı tespitinden hareketle, filmlerde “emekçi sınıflar” çoğulluğu gibi duran kesimlerin, aslında tek bir sınıfın farklı görünümleri olarak ele alınabileceği savunulacaktır. Bu bakımdan E. P. Thompson ve Jacques Rancière’nin görüşleri paralelinde, kültürel bir oluşum ve tarihsel bir fenomen olarak sınıf ve deneyimi esas alan bir proleterlik kavramsallaştırmasına ulaşılmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda yazı boyunca, Loach sinemasında proleter figürünün ilk filmlerinden başlayarak nasıl bir dönüşüm geçirdiği de ele alınacaktır.

Anahtar Sözcükler: E. P. Thompson, Jacques Rancière, işçi sınıfı, proleter, oluşum, nesnel taraflılık.
“The Making of the Working Class” in Ken Loach’s Cinema

Abstract

The focus of this essay is to display Ken Loach’s understanding of class by taking into account his filmmaking practice. By pointing out that the traditional worker is not a dominant figure in Loach’s cinema, it argues that it is possible to acknowledge the multiplicity of “working classes” as many facets of a single class. Thus, taking into account the thoughts of E. P. Thompson and Jacques Rancière, it will conceptualise the “proletariat” as a cultural formation and historical phenomenon based on class and experience. Throughout the essay, the transformation of the proletarian in Loach’s cinema will be discussed, starting from the beginning.Keywords: E. P. Thompson, Jacques Rancière, working class, proletarian, making, objective partialit

* Çevirmen