Ütopya Üzerine Eleştiriler ve Savunular Bağlamında Blochcu Umut: İmkân’ın Ele Geçirilişi, Mümkün Olanın Reelliği ve Novum


Ali KARAKAYA*

Ütopya Üzerine Eleştiriler ve Savunular Bağlamında Blochcu Umut: İmkân’ın Ele Geçirilişi, Mümkün Olanın Reelliği ve Novum

Özet

Kuramsal tartışmaların seyri ne olursa olsun ütopya, tarihsel rolünden ve politik gücünden bir şey kaybetmemiştir. Zira insanların geleceğin nasıl olabileceğine dair tahayyülü, gündelik hayat hallerinden politik programlara kadar varlığını devam ettirmektedir. Böylesi güçlü ve etkin bir sahası olan kavramın neliği, önemi ve işlevi birçok açıdan tartışılmaya devam edecektir. Bu çalışma, söz konusu tartışmalara Blochcu açıdan geliştirilen kuramsal cevabı, ütopya tartışmaları bağlamında sunmayı hedeflemektedir. Temel derdi de, Bloch’un imkân kavrayışını, imkânın ele geçirilişi ve ütopyacı düşünmeye dair nesnel bir eylemsellik sunusu olarak anlamaktır.

Anahtar Sözcükler: Umut, ütopya, totalitarizm, imkân, mümkün, novum
Blochian Hope in the Context of the Critics and Defences on Utopia: Capturing of Possibility, Reality of Possible, and Novum


Abstract

Within the course of theoretical debates, utopia has never lost its historical role and political power since people’s imagination about how the future will be, from daily life to political programs, never ceased to exist. The nature, importance, and function of such a powerful and effective field will continue to be discussed in many aspects. This study aims to present the theoretical response of Bloch to the discussion in the context of the utopian debates. The basic concern is to understand Bloch’s understanding of the possibility, the acquisition of possibility, and utopian thinking as an objective action.


Keywords: Hope, utopia, totalitarianism, possibility, possible, novum

* Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Arş. Gör.