Andrew Sarris’in Auteur Kuramı Çerçevesinde Ömer Kavur SinemasıBihter İşler *

Andrew Sarris’in Auteur Kuramı Çerçevesinde Ömer Kavur Sineması

Özet

Bu çalışmada, Ömer Kavur Sineması, Andrew Sarris’in “auteur kuramı” açısından incelenmiştir. “Auteur kuramı”nın öncülerine ve gelişim sürecine değinilmiş, Sarris’in öne sürdüğü “auteur kriterleri”; kısacası “teknik ustalık”, “stilistik imza” ve “iç(sel) anlam” açısından Kavur’un iki filmi Gizli Yüz (1991) ve Akrebin Yolculuğu (1997) değerlendirilmiştir. Her iki filmde de Kavur’un mizansen, kamera hareketleri, görüntü kurgusu, dış-ses kullanımı gibi öğelerle teknik ustalığını ortaya koyduğu görülmüştür. Filmlerdeki zincirleme geçişler, seçilen öğelerin sunumu ve karakterlerin benzerlikleri ortaya konmuştur. Öte yandan, yönetmenin kendi yaşamını film biçimine yansıttığı göze çarpmış, tüm bu bulgular “auteur kuramı” perspektifinden yorumlanmıştır. Sonuç olarak, Ömer Kavur’un, Andrew Sarris’in auteur yaklaşımında belirlediği kriterleri karşıladığı yargısına varılmıştır.

Anahtar sözcükler: Ömer Kavur, Andrew Sarris, auteur kuram, sinema.
The Cinema of Ömer Kavur in The Light of Andrew Sarris’ Auteur Theory

Abstract

The present paper examines the cinema of Ömer Kavur from Andrew Sarris’ auteur theory. The pioneers of the auteur theory and its development process are mentioned, then Kavur’s two films Hidden Face (1991) and Scorpion’s Journey (1997) are evaluated as regards their “technical competence”, “personal style” and “interior meaning”. In both films, Kavur has demonstrated his technical mastery of mise-en-scene, camera moves, film editing, and external diegetic sound. Video transitions and the presentation of his chosen elements and the similarities of the characters in his films were pointed out and examined. Besides, it is remarkable to see the autobiographical elements in his films which are interpreted from the perspective of auteur theory. Based on these aspects, it can be concluded that Ömer Kavur meets all the criteria of Andrew Sarris’ auteur theory.

Keywords: Ömer Kavur, Andrew Sarris, Auteur Theory, Cinema.


* Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Programı, Doktora Öğrencisi