“Kamusal Rahimler”in Şekillendirilmesi Politikalarına Tarihsel Bir Bakış: Süpürgeler ve Korseler
Erdoğan Altun *

“Kamusal Rahimler”in Şekillendirilmesi Politikalarına Tarihsel Bir Bakış: Süpürgeler ve Korseler

Özet

Yaşayan ölümlü bedenler, politikanın ilksel nesneleridir. Doğurgan kadın bedenleri, ölümlü hayatın varlığının sebepleri olarak ölüm ve yaşam üzerine kurulan politikanın uygulandığı ilk mekân olarak görünürlük kazanır. Bu tümdengelim sürdürüldüğündeyse ortaya “rahim” yani ölümün ve yaşamın taşıyıcısı çıkar. Dolayısıyla ölüm ve yaşam üzerindeki politika ilksel biçimde rahimler üzerine kurgulanır denebilir. “Kamusal rahim” kavramsallaştırması işte bu kurguyu analiz etmenin bir imkânı olarak ortaya atılacaktır. Rahim, kadın bedeninin ve kadının toplumsal rollendirilmesinin mikrokozmik bir göstergesi olarak ele alınacaktır. Kadın bedeninin normalleştirilmesi ve bir politik malzeme olarak toplumsal kıymetini kazanmasıysa onun kamusallığı olarak değerlendirilecektir. Böylece kamusal rahim kavramı, hem ilksel bir doğum-ölüm döngüsünün hem de bu döngünün sahibi olan kadın bedenlerinin ataerkil söylemde kazandıkları kıymetlerin bir biyopolitik enstrüman olarak nasıl ortaya konduğunun analizinde kullanılacaktır. Bu analiz için de şehvetin ve bedenin çitlenmelerinin iki tarihsel nesnesi olarak cadıların saplı süpürgeleri ve korseler kullanılacaktır.

Anahtar sözcükler: Kamusal rahim, biyopolitika, korse, cadı avları.
An Historical View to Shaping Policies of “Public Wombs”: Brooms and Corsets


Abstract

Alive and mortal bodies are primary subjects of politics. Procreant women bodies, as reasons of mortal life, are initial spaces on which policies of death and life are implemented. Following this deduction, “womb” occurs as the swaddle of death and life. Thus, it can be argued that policies on death and life are based on wombs. The concept of “public womb” will be used as an opportunity to analyse this construct. Womb will be evaluated as a microcosmic indicator of women bodies and gender roles. Women bodies’ renormalization and transformation into a political matter in social context will be analysed as their publicness. Thus, the concept of public womb will be employed to analyse how life-death cycle and the bodies with that cycle become subjects of a biopolitical instrument of patriarchy. Two historical subjects of enclosure of the body and pleasure, brooms of witches and corsets, will be used for analysis.
Keywords: Public womb, biopolitics, corset, witchcrafts.

* İstanbul, Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Doktora Öğrencisi