Ömer Kavur’un İlk Dönem Filmlerinde Toplumsal GerçekçilikFatih Serdar Özgültekin *

Ömer Kavur’un İlk Dönem Filmlerinde Toplumsal Gerçekçilik

Özet

Türkiye sinemasının auteur sıfatını taşıyan yönetmenleri arasında bulunan Ömer Kavur, bu vasfın içerdiği kendine özgü dil ve anlatım tekniği özelliklerini sinemasına yansıtmış bir yönetmendir. Fransa’da aldığı sinema eğitimi, doğduğu ve yaşadığı ülkenin sosyal ve kişisel meselelerine, ayrıca insanın içsel yolculuğuna özgün bir perspektifte yaklaşmasını mümkün kılmıştır. Toplumsal gerçekçilik, özellikle 1960’lardan itibaren Türkiye sinemasına damgasını vurmuştur. Yalın bir dil aracılığıyla işçi hareketlerinden eşitlik ve özgürlük mücadelelerine dek, o ana kadar yer verilmemiş meseleler ele alınmıştır. Sokak çocuklarından uzun yol şoförlerine ve seks işçilerine kadar beyaz perdede temsil edilmemiş karakterler resmedilmiştir. 1960 Darbesi’nin ardından yükselen toplumsal hareketler, büyük kentlere gerçekleşen göç hareketleri, sınıfsal mücadeleler ve aynı anda şiddeti yükselen toplumsal çatışma, Ömer Kavur’un da ilk dönem filmlerinde bu düşüncenin tesirini görmeyi olanaklı kılmaktadır. Bu çalışmada, Kavur’un daha çok sosyal meselelere yakın durduğu ve Anayurt Oteli’ne dek çektiği filmlerden üçü (Yusuf ile Kenan, Ah Güzel İstanbul, Körebe) toplumsal gerçekçi sinema dili açısından ele alınmaya çalışılacaktır.

Anahtar sözcükler: Ömer Kavur, toplumcu gerçekçilik, Türkiye sineması
Social Realism in the First Movies of Omer Kavur

Abstract

Omer Kavur, who is located between directors carries the title of auteur cinema of Turkey, which is contained in its unique language and narrative techniques is a director who reflects on his cinema. His film education in France made it possible for him to focus the social and personal issues of the country where he was born and lived,  as well as the inner journey of man in a unique perspective. Social realism, especially since the 1960s has been the hallmark of Turkey cinema. Through a simple language, the issues that have not been mentioned until now have been handled from the workers’ movements to the struggles for equality and freedom. From street children to long-distance drivers and sex workers, the unrepresented characters are depicted on the screen. The social movements rising after the 1960 coup, migration movements to big cities, class struggles and the social conflict rising at the same time make it possible to see the influence of this idea in Ömer Kavur’s early films. In this study, three of the films that Kavur (Yusuf ile Kenan, Ah Guzel Istanbul, Korebe) stood closer to social issues and made up to Anayurt Oteli will be tried to be considered in terms of social realistic cinema language.Keywords: Omer Kavur, Social Realism, Turkish cinema.

* Hacettepe Üniversitesi, İletişim Bilimleri Bölümü, Doktora Öğrencisi.