Topluma Sürgün EdilmekEvin Sevgi Baran *

Topluma Sürgün Edilmek

Özet

Bu çalışmada 1974 yılında Ömer Kavur’un çektiği ilk uzun metraj filmi olan, Refik Halid Karay’ın Memleket Hikâyeleri adlı eserinde 1919’da kaleme aldığı bir hikâyeye dayanan Yatık Emine filmi, taşra ve sürgün olma meseleleri etrafında tartışılmaktadır. Yatık Emine, Osmanlı İmparatorluğu’nun II. Meşrutiyet döneminde geçen bir hikâyedir ve film, erkekliği ve kadının ataerkil zihniyet tarafından nasıl dışlandığını, yok edilmeye çalışıldığını ele almıştır. Bunun yanı sıra taşra ve merkez arasında nasıl bir ilişki olduğunu, taşraya sürgün edilmenin ne olduğunu vurgular. Ömer Kavur’un filmlerindeki ortak tema; toplum dışına itilmiş, ötekileştirilmiş, yalnızlaştırılmış hatta homo sacer sayılabilecek bireylerdir. Bu metinde taşraya sürgünle gelmiş Emine’nin taşranın hınç duygusuyla homo sacer’leştirildiği ve yok edildiği anlatılmaktadır.

Anahtar sözcükler: Taşra, sürgün, homo sacer, ataerki, hınç.
Exile into the Society

Abstract

This study discusses Omer Kavur’s first feature film, Yatik Emine, made in 1974 and based on a story by Refik Halid Karay in Memleket Hikâyeleri that was written in 1919, around the issues of periphery and exile. Yatik Emine is a story of the period of Second Constitutional Monarchy of the Ottoman Empire and addresses masculinity and, how women are marginalized and destroyed. Besides, it highlights the relationship between the periphery and centre, and what is to be exiled to the periphery. The main themes in his films outcast individuals who are marginalized and isolated and; can even be referred to as homo sacer. This article attempts to build its argument around the movie’s main character, Emine, and the rest of the town, by discussing the periphery, exile, and rage of the peripheral people.


Keywords: The periphery, exile, homo sacer, patriarchy, rage.

* Artuklu Üniversitesi, Sinema-Televizyon Bölümü, Araştırma Görevlisi