Ertesi Zaman İçin: Jacques Ranciére’le Zaman Politikasının İzindeSercan Çalcı *

Ertesi Zaman İçin: Jacques Ranciére’le Zaman Politikasının İzinde

Özet

“Ertesi Zaman İçin” kristalleşmiş zaman üzerine deneysel bir metindir. Jacques Rancière’le gerçekleştireceğim bu deneyin dört safhasını, duyulurun pay­laşımı, zaman yokluğu, son bilinci ve ertesi zaman kavramları oluşturmaktadır. Metin boyunca, çizgisel, bürokratik, resmi zaman temsilleriyle sermayenin za­mansal örgütlenmesi arasındaki ittifakı Karl Marx’ın Kapital’deki çözümlemele­ri üzerinden teşhir ettikten sonra, her türlü kurmacanın içerisine sızan eşitsizlik aksiyomlarını Rancière’le birlikte deşifre etmeyi deneyeceğim. Duyulurun payla­şımından toplumsal zamanın paylaşımına doğru geçişi ele alıp simulakrların kur­macalardaki felsefi ve politik işlevlerini çözümleyeceğim. Son bilinci olarak adlan­dırdığım tahakküm mantığının oluşumunu inceleyerek, tüm kapalı kozmoslara sızan ertesi zamanın anlatılarımıza sunduğu açıklığı gündeme getireceğim. Ertesi zamanın, ölçülemeyen, sahiplenilemeyen ve dolayısıyla sermaye-değerin ufkunu sarsan başka bir zamansal ufka işaret ettiği düzlemleri işleyeceğim.


Anahtar Kelimeler: ertesi zaman, duyulurun paylaşımı, son bilinci, zaman yoklu­ğu, simulakr, kristalleşmiş zaman.

For The Time After - On the Trail of a Politics of Time with Jacques Rancière

Abstract

“For the Time After” is an experimental text on the crystallised time. The four phases of this experiment that I will carry out with Jacques Rancière consist of the concepts of distribution of the sensible, absence of time, consciousness of the end and the time after. Throughout the text, after exposing the alliance between linear, bureaucratic, formal representations of time and the temporal organisation of capital through Karl Marx’s analysis in Capital, I will try to decipher the axioms of inequality that have penetrated into all kinds of fiction with Rancière. I will dis­cuss the transition from the distribution of the sensible to that of social time and analyse the philosophical and political functions of simulacra in fiction. By exam­ining the formation of the logic of domination, which I call the consciousness of the end, I will bring to the fore the openness that the time after, which leaks into all closed cosmos, offers to our narratives. I will also address the levels where the time after refers to another temporal horizon that cannot be measured, owned, and thus that shake the horizon of capital-value. 

Keywords: the time after, distribution of the sensible, consciousness of the end, absence of time, simulacrum, crystallised time

* Çevirmen.