Jacques Rancière Düşüncesinde Seyirci Özgürleşmesi Üzerine Bir BakışFevzi Can Gürüz *

Jacques Rancière Düşüncesinde Seyirci Özgürleşmesi Üzerine Bir Bakış


Özet

Bir ağaç dalının farklı iki yaprağı gibi görünen politika teorisi ve sanatın ilişkisi, yüzyıllar boyunca süregelen bir birlikteliğe sahiptir. Eski Yunan’dan günümüze kadar siyaset bilimi, felsefe, sosyoloji gibi tüm disiplinler içerisinde bu birliktelik farklı biçimlerde ele alınmış ve incelenmiştir. Sanat, yaratım süreci içerisinde zamanın ve mekânın ötesine geçme kudretine sahiptir. Tüm sanat dalları içerisinde de tiyatro farklı bir yerde konumlanmaktadır. Bu özellik onun devinime dayalı olmasından, birçok duyuya aynı anda hitap edebilmesinden, seyircisi ile birebir ilişki kurabilmesinden ve anın, aynı anda bulunmanın paylaşılmasından kaynaklanır. Bu çalışmada Fransız filozof Jacques Rancière’in yaklaşımları ile tiyatro üzerinden sanat ve politika teorisinin ilişkisi tartışılacaktır. Siyaset bilimi literatüründe, sanat ve siyaset ana başlığı altında tiyatro performansı ve tiyatro performansının politik olana dair içerisinde barındırdığı kamusal olanın izleri özgürleşme bağlamında tartışılacaktır. Çalışmada bir sanat dalı olarak tiyatronun ve performansın icrası ile performansın alıcısı konumunda bulunan seyirci ve performansın gerçekleştiği mekân üzerinden Jacques Rancière’in düşünceleri ele alınacaktır.


Anahtar kelimeler: tiyatro, politika teorisi, katılım, seyirci, özgürleşme.Emancipation of Spactater in Jacques Ranciere’s Thought : An Outlook


Abstract


The relationship between political theory and art, which looks like two different leaves of a tree branch, has an ongoing togetherness for centuries. This togetherness in all disciplines such as political science, philosophy, and sociology from Ancient Greek period to today has been handled and analyzed in different ways. Art has the power to go beyond time and space in the creation process. The theater is located in a different place among all art branches. This feature stems from its mobility, its ability to appeal to many senses at the same time, to establish a one-to-one relationship with its audience, and to share the moment and being at the same time. In this study, the approaches of French philosopher Jacques Rancière and the relationship between art and political theory through theater will be discussed. In the political science literature, under the main title of art and politics, the traces of the public which theater performance and theater performance contain in political will be discussed in the context of liberation. In the study, the thoughts of Jacques Rancière will be discussed through the performance of the theater and performance as a type of art, and the audience who is the recipient of the performance and the place where the performance takes place.

Keywords: theater, political theory, participation, spectator, emancipation.

* Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.