Parazit’in Mekânlarında Ritim: Biyopolitikadan Psikopolitikaya Değişimler, Aksaklıklar, OlasılıklarEda Yetim *

Parazit’in Mekânlarında Ritim: Biyopolitikadan Psikopolitikaya Değişimler, Aksaklıklar, Olasılıklar


Özet

Mekân iktidar mekanizmalarınca oluşturulan konumlar arasındaki ilişki­ler sistemi olarak toplumsal ilişkileri ve pratikleri ifade etmesinin yanı sıra, on­ların olmasını da sağlamaktadır. Tekrarları olduğu kadar farklılıkları da içeren Lefebvre’nin ritim kavramı, hem kozmosun ve doğanın ritmi olarak anılan dön­güsel tekrarların hem de bu döngüsel tekrarlar üzerine yerleşerek onları değiş­tiren, rasyonel ve sayısal olarak ifade edilen doğrusal tekrarların birlikteliğinin dinamik geriliminden ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla günlük çalışma düzeninin rutine binmişliğini ve sürekliliğini ifade eden doğrusal ritimlerin geçirdiği de­ğişimlerin izlerini mekânlarda, toplumsal ilişkileri ve pratikleri izleyerek, bul­mak mümkündür. Bu çalışmanın amacı Parazit (2019) filminin mekânlarında üç farklı sınıfa (seçkinler sınıfı, ağır kapitalizmin emekçileri ve hafif kapitalizmin “özgür” köleleri/parazitleri) ait ritimlerin ortaya çıkardığı gerilimlerde mekânsal düzenlemenin doğrusal ritimlerinin biyopolitikadan psikopolitikaya geçirdiği değişimleri ritimanalizin yardımıyla ortaya çıkarmak, geçiş sürecindeki aksak­lıkları ve olasılıkları tartışmaktır. Mekânsal düzenlemelere odaklanan bu çalışma farklı mekânsallıkların yarattığı ritimleri önce çerçevelerin, ardından eşiklerin oluşturduğu aritmi üzerinden, son olarak da bu aritmi izoritmiye dönüştüren kentin merdivenleri ve tuvalet mekânları üzerinden inceleyecektir.

Anahtar Sözcükler: psikopolitika, yeni medya, internet, ritimanaliz, mekân.

Rhythm in the Spaces of Parasite: Changes, Defects, and Possibilities from Bio­politics to Psychopolitics


Abstract

Space, as a system of relations between positions formed by power mechanisms, not only expresses social relations and practices, but also enables them to be. Lefe­bvre’s concept of rhythm, which includes differences as well as repetitions, emerg­es from the dynamic tension between cyclical repetitions, known as the rhythm of the cosmos and nature, and linear repetitions, expressed in rational and nu­merical terms that change cyclical repetitions by covering them. Therefore, it is possible to find the traces of the changes experienced by linear rhythms, which express the routine and continuity of the daily work order, in spaces by following social relations and practices. The aim of this study is to reveal, with the help of rhythmanalysis, the changes in the linear rhythms of spatial arrangement in the process of transition from biopolitics to psychopolitics in the tensions created by three different classes (the elite, the laborers of heavy capitalism, and the “free” slaves/parasites of light capitalism) in Parasite (2019), and to discuss defects and possibilities that may arise in the transition process. Focusing on spatial arrange­ments, the study will examine the rhythms created by different spatialities first through the arrhythmia created by frames, then by thresholds, and finally through city stairs and toilets, which transform this arrhythmia into isorhythmia.
Keywords: psychopolitics, new media, internet, rhythmanalysis, space.

* İstanbul Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü, Doktora Öğrencisi.